اخبار

 

خبر چاپ پوستر

سه شنبه 5 آذر ماه 1392

به وب سایت گروه صنایع شیمیایی هورفلکس خوش آمدید

به وب سایت گروه صنایع شیمیایی هورفلکس خوش آمدید

سه شنبه 5 آذر ماه 1392

جوایز بین المللی هورفلکس

دریافت تندیس های طلائی كیفیت كالا و تكنولوژی و كیفیت

سه شنبه 5 آذر ماه 1392