مشتریان

 
1- شرکت پاک پلاستیک

2- شرکت صنایع تولیدی اصفهان مقدم

3- شرکت پیمان پریسان

4- شرکت پلاستیک سپاهان

5- شرکت صنایع بسته بندی شیر پگاه

6- شرکت تکامل پلاست

7- شرکت کیمیا کالا

8- شرکت سبحان دارو

9- شرکت رنگین بلداجی

10. شرکت نایلون سپید

11. شرکت زرین نقش

12. شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه

13. شرکت چابک چاپ

14. شرکت رنگین نقش سیمین

15. شرکت سپاهان نوین

16. شرکت صنایع پلاستیک بیجاری

17. شرکت نیل فام

18. شرکت سی پک

19. شرکت رنگسان چاپ پارسینه نوین

20. شرکت شاد نقش

21. شرکت چاپ آپادانا

22. شرکت صنایع بسته بندی داروگر

23. شرکت پلی پک

24. شرکت پارس چاپ آریا

25. شرکت پلات

26. شرکت سیماب زاگرس

27. شرکت چاپ نیلو

28. شرکت توژرنگ

29. پلاستیک ماشین الوان

30. شرکتHPS      

31. شرکت الوان چاپ راضیان

32. شرکت فرا چاپ جمالی

33. شرکت مارینا پلاستیک

34. شرکت آذر سان

35. شرکت پویش چاپ کرمانشاه

36. شرکت سبز آرنگ تبار

37. شرکت آینه فیلم پارسیان

38. شرکت تولیدی تهرانی

39. شرکت داروپات شرق

40.  شرکت پتروپلاست خیام

41. شرکت حباب ایمن

42. شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران

43. شرکت آریان پلاست

44. شرکت شایا ایساتیس

45. شرکت سلطان چاپ

46. شرکت پوشش های مصنوعی مواد غذایی

47. شرکت طلای ارومیه

48. شرکت آلومینیم هزار

49. شرکت آرتا پلاست

50. شرکت پلاستیک کار

51. شرکت قائم پلاست چاپ بهار

52. شرکت نوین باند اصفهان

53. شرکت پتروشیمی شازند اراک

54. شرکت پوشینه پلاستیک